การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จังหวัดสงขลา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการ “จัดทำการประเมินผลและการทวนสอบการติดฉลากของอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง”

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินการศึกษากำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและดำเนินการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยช่วงระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๗ ได้ติดฉลากใน

๘ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ กระจก ฉนวนใยแก้วแผ่นเรียบ มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศ และเตาก๊าซแรงดันสูง มีจำนวนการออกฉลากทั้งสิ้น ๑๗ ล้านใบ

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาดังกล่าว จำเป็นจะต้องมีการประเมินผลจากมาตรการฉลากประสิทธิภาพสูงที่เกิดขึ้น และการทวนสอบสินค้าที่ติดฉลากในท้องตลาดว่าเป็นไปตามมาตรฐานด้านประสิทธิภาพพลังงานเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค ดังนั้น พพ. จึงมีความประสงค์ที่จะทำการประเมินผลการติดฉลากและการทวนสอบค่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ติดฉลากโดยการสุ่มทดสอบสินค้าในท้องตลาด รวมทั้งทำการสุ่มทดสอบสินค้าอุปกรณ์รุ่นที่ไม่ได้ติดฉลากด้วย เพื่อนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์และประเมินระดับประสิทธิภาพโดยรวม สัดส่วนของสินค้าประหยัดพลังงานในท้องตลาด และศักยภาพการประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ จะต้องมีการสำรวจเก็บข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้บริโภค และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประมวล วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาด้วย ตลอดจนทำการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการดำเนินการติดฉลากอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต